Informacje od administratora danych osobowych

 

INFORMACJE OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: "Rozporządzeniem").

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest eNka SPÓŁKA CYWILNA. TOMASZ TUSIEK I RAFAŁ ZATORSKI, Aleja Józefa Grzecznarowskiego 2/404, 26-600 Radom, prowadząca działalność gospodarczą pod numerem NIP 9482496262.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Administratorem, e-mail: sklep@radio-sklep.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach:
  1. realizacja umowy sprzedaży zawartej z Państwem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art. 535 kodeksu cywilnego
  2. kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów
  3. przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw
  4. przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja zwrotu towaru – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw
  5. dochodzenie roszczeń względem klientów lub przez klientów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń względem klientów i obrona przed roszczeniami klientów
  6. realizacja wysyłki newsletterów, zamówionych przez Państwa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest marketing usług własnych
  7. prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
  8. wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów
 4. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa.
 5. Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie organizacją (w szczególności
  2. dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach),
  3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
  4. dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.
 6. Z uwagi na to, że Administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu lub systemów informatycznych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.
 7. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 9. Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.
 10. Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.
 11. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony