Wzór formularza reklamacyjnego

 

………………………., ……………………………….

(data, miejscowość)

……………………………………………………………………

(imię i nazwisko Klienta)

……………………………………………………………………

(adres Klienta do korespondencji)

……………………………………………………………………

(numer telefonu do kontaktu)

 

eNka s.c. Tomasz Tusiek, Rafał Zatorski

Al. Grzecznarowskiego 2/404

26-600 Radom

sklep@radio-sklep.pl

 

REKLAMACJA

 

Oświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

 

  1. ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,

  2. ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,

  3. ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………

 

Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Do niniejszej reklamacji załączam / nie załączam* fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.

Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna / nieistotna*.

W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam**:

  1. przedstawienia przez Sprzedawcę propozycji w zakresie usunięcia wady albo
  2. żądam wymiany towaru na nowy albo
  3. zamiast wymiany rzeczy żądam usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie inny sposób zaspokojenia

  4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem tej reklamacji oraz spełnieniem związanych z nią żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

……………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis Klienta)

 

Informacja dodatkowa od Sprzedawcy:

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa reklamacji oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.

* niepotrzebne skreślić.

** należy dokonać wyboru, a pozostałe skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony